Как стать членом ГО «Кременчуцька радіоаматорська спілка»?

  • Среда, 01 Май 2019
  • 623 раз

Этот вопрос может быть задан радиолюбителем самому себе, а как действительно это сделать? Здесь мы расскажем процедурную часть ответа.

Прежде всего, в новой редакции «Устава ГО «КРС» записано следующее:

1.1 Громадська організація «Кременчуцька радіоаматорська спілка» (далі – Організація) є добровільним об’єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб.

1.4. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об’єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України та цим Статутом.

Правовою основою діяльності Організації є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Організацією у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.   

1.5. Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, та публічності.

Вступая в общественную организацию каждый будущий ее член должен быть ознакомлен, и в дальнейшем знать основные положения, на которых построена основа общественной организации.

Это были основные параграфы Устава ГО «КРС».

Далее ознакомимся со структурой общественной организации.

Работа организации осуществляется по Уставу ГО «КРС», руководящие органы – выборные. Органами управления ГО «КРС» являются Конференция членов ГО «КРС», Рада ГО «КРС», Председатель ГО «КРС».

Конференция является высшим органом ГО «КРС», который вправе принимать решения по всем вопросам ее деятельности, в том числе по тем, которые переданы ею для компетенции Совету ГО «КРС». Конференция созывается Радой ГО «КРС» и является уполномоченной, если на ней присутствует половина членов ГО «КРС».

Рада ГО «КРС» является руководящим органом на период между конференциями.

Председатель Ради ГО «КРС» является Председателем ГО «КРС».

Председатель ГО «КРС» обеспечивает оперативное управление делами, собственностью и средствами ГО «КРС» в рамках, установленных Уставом, Конференциею и Советом ГО «КРС», и в рамках своей компетенции и полномочий, обеспечивает исполнение всех их решений.

Выборы осуществляются открытым голосованием на Конференции ГО «КРС» на срок - два года. Открытым голосованием избирается также Ревизионная комиссия ГО «КРС».

После ознакомления с уставными положениями и решением для себя «Я буду членом ГО «КРС», каждый желающий радиолюбитель должен, по имеющейся форме, подать заявление на имя Председателя ГО «КРС» о вступлении. Форму заявления представляем.

Голові ГО «Кременчуцька
радіоаматорська спілка»
Ігнатову Г.С.
радіоаматора
UR1HHH
Комар Івана Петровича
39623 м. Кременчук
вул. Портова 21,кв 125
моб, 098 770-11-55

З А Я В А

 

Прошу Вас прийняти мене в Громадську організацію «Кременчуцька радіоаматорська спілка». Зобов’язуюсь брати участь в роботі ГО «Кременчуцька радіоаматорська спілка», виконувати вимоги Статуту ГО «Кременчуцька радіоаматорська спілка» та сплачувати щорічні внески.
Особисті дані вказані у Додатку 1 «Первинний реєстр членів ГС ВРЛ, які стоять на обліку в ГО «Кременчуцька радіоаматорська спілка».

__________________                                                                                     ______________

           (особистий підпис)                                                                                                  (дата)                       

 

 

 

Красным помечены данные, которые необходимо записать лично свои. Записать можно ручкой, но разборчиво. Это первый документ.

Вторым документом является «Згода та дозвіл на обробку та використання персональних даних».  Этот документ является документом для двух организаций: ГО «КРС» и ГС «ВРЛ», членом которой Вы автоматически становитесь, вступив в ГО «КРС». В тексте документа все доступно и указано для чего это нужно. Кстати, Ваш учетный номер в ГО «КРС» является также учетным номером в ГС «ВРЛ», например:

123 - U 16 – H,

где: - 123 – порядковый индивидуальный членский номер;

       - U – статус юридической общественной организации;

       - 16 – регистрационный номер общественной организации в ГС ВРЛ»;

       - H – суффикс позывных Полтавской области.

 

Президенту ГС «ВРЛ»

Зельдіну Ігорю Львовичу

 

Додаток 1

до заяви про вступ до ГС «ВРЛ»

ЗГОДА ТА ДОЗВІЛ

на обробку та використання персональних даних

 Я,  UR1HHH  Комар Іван Петрович, 39623 м. Кременчук, вул. Портова 21,кв 125, моб, 098 770-11-55, у відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних» No 2297-VI зі змінами та доповненнями підтверджую згоду на обробку моїх персональних даних, які     будуть внесені до внутрішнього обліку загального реєстру членів ГС «ВРЛ» – фізичних осіб в обсязі анкетних даних для здійснення статутних вимог Спілки, у тому числі для реалізації відносин у сфері користування радіочастотним ресурсом України,  адміністративно - правових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, спортивних досягнень, та обліку членів ГС «ВРЛ» і даю дозвіл на використання необхідних відомостей з даних питань.

В разі зміни своїх персональних даних зобов’язуюся не пізніше двох місяців після змін надавати відповідні данні.

  

_______________________________________________________________

(особистий підпис заявника) (прізвище, ініціали)

 

___________________

 (дата)

 Красным помечены данные, которые необходимо записать лично свои. Записать можно ручкой, но разборчиво.

Для формирования «Первинного реєстра членів ГС ВРЛ, які стоять на обліку в ГО «Кременчуцька радіоаматорська спілка», например: 29.03.2019 р.»,  который вместе с суммой членских взносов за очередной календарный год перечисляется ГО «КРС» в ГС «ВРЛ», с целью упрощения учета количества членов в организации и собранных членских взносов, разработана специальная форма. Эта форма заполняется в ГО «КРС» и электронной почтой направляется в ГС «ВРЛ» каждый год.

 

Поэтому каждый должен в пакете документов при вступлении представить свои персональные данные:

- учетный номер общего реестра члена ГО «ВРЛ» (заполняется после приема);

- ФИО;

- позывной сигнал (латинскими буквами);

- дата рождения (число, месяц и год);

- электронный адрес (E-mail);

- адрес проживания, телефон.

 

 Это все документы, которые должен подготовить радиолюбитель и представить на имя председателя ГО «КРС» любым удобным способом: почтой, электронной почтой или передать лично, через знакомых, и т.д. На сайте есть необходимые для этого адреса.

Прием в члены ГО «КРС» производится согласно «Уставу…», п. 4.4, по письменному заявлению радиолюбителя, Радой ГО «КРС», срок - в течение  календарного месяца. Вступившему в общественную организацию выдается Удостоверение ГО «КРС» и Свидетельство члена ГС «ВРЛ». Все документы именные. При уплате ежегодных членских взносов в Удостоверении ГО «КРС» проставляется отметка «сплачено» за соответствующий год. Удостоверение является пропуском на все официальные мероприятия ГО «КРС». От уплаты членских взносов освобождаются инвалиды первой и второй группы. Размер ежегодного членского взноса определяется решением ГС «ВРЛ».

Добро пожаловать в ГО «КРС»!

 

Рада ГО «КРС»

01.05.2019 г.

 

Рада ГО «КРС»

01.05.2019 р.

Последние изменения Вторник, 07 Май 2019 06:45